Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor prin intermediul site-ului

 

 

Site-ul www.locum.ro este proprietatea și este administrat de societatea 3RD JOB LOCUM S.R.L., o societate constituită conform legislației din România, cu sediul în Brașov, strada Morii, nr. 38, camera 2, etaj P, ap. 1, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/2696/2022, cod unic de înregistrare 45513421, denumită în cele ce urmează „Societatea”.

Site-ul găzduiește o platformă on-line care se adresează pe de o parte farmaciilor care au nevoie, pentru perioadă de timp determinată, de personal specializat care să le asigure posibilitatea de desfășurare a activității conform programului de lucru declarat la Casa de Asigurări de Sănătate cât și farmaciștilor care își doresc un câștig suplimentar („Platforma”), dezvoltată și deținută de către Societate.

Platforma a fost concepută ca un loc de întâlnire virtual între farmacii și farmaciști, în vederea suplinirii nevoilor temporare de personal ale farmaciilor, determinate de situații, de regulă, neprevăzute și de scurtă durată, prin facilitarea accesului farmaciilor la serviciile farmaceutice prestate de farmaciștii interesați de suplimentarea veniturilor prin prestarea de servicii farmaceutice în mod independent și ocazional („Scopul Platformei”).

1. DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următorul înțeles:

CONȚINUT are următoarea definiție:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui mesaj/ofertă trimis/ă Utilizatorilor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • date referitoare la Societate.

UTILIZATOR - persoana fizică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Societate (electronic, telefonic, etc.).

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

UTILIZARE ABUZIVĂ - reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Prestatorului sau societăților afiliate acestuia sau utilizarea Platformei în altă modalitatea decât conform Scopului Platformei.

UTILIZATORII acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare. 

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și/sau a Conținutului acestuia de către Utilizator, conținând informații generale despre Platformă. Detaliile aferente condițiilor și modalităților de utilizare a Platformei sunt reglementate prin termenii și condițiile destinate farmaciștilor, respectiv prin termenii și condițiile destinate farmaciilor.

2.2. Prin crearea paginii www.locum.ro, Societate are ca scop informarea Utilizatorilor cu privire Platformă și scopul acesteia. Utilizarea Platformei va fi condiționată de acceptarea termenii și condițiile destinate farmaciștilor, respectiv prin termenii și condițiile destinate farmaciilor.

2.3. Utilizatorul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia, indiferent dacă optează sau nu pentru utilizarea Platformei. Utilizatorul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor Societății și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, Societății sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Societatea descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, Societatea își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Utilizatorului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul se poate adresa Societății la datele de contact indicate pe Site, pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate. 

2.4. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului, Utilizatorii urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

2.5. Acest Site este adresat Utilizatorilor persoane fizice cu vârsta minimă de 16 ani și Utilizatorilor persoane juridice, cărora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdicții.

3. DREPTUL DE AUTOR

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conținut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site este proprietatea exclusivă a Societății și este protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

3.2. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Societate, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Societății asupra Conținutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, fără acordul expres scris al Societății, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale Societății și va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor în culpă la plata de despăgubiri, precum și la acoperirea întregului prejudiciu produs Societății. Nici un Conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu dă naștere la o obligație contractuală în sarcina Societății sau a angajatului care a mijlocit transferul de conținut.\

4. DISPOZIȚII FINALE

4.1. În limita prevederilor din prezentul Document, Societatea nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor site-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele site-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor site-urilor respective.

4.2. Prezentul Document, conținutul acestuia, Site-ul precum şi orice conflict care ar putea apărea între Utilizator și Societate vor fi interpretate în conformitate cu legislația din România. Toate disputele vor fi soluționate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord. Dacă aceasta nu va fi posibil, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul Societății.

4.3. În cazul în care orice dispoziție de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanță, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziția nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziții urmând a rămâne în vigoare.

4.4. Societatea își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.